Informacija o sofinanciranju

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup kmetijske mehanizacije iz naslova 20. Javni razpis za podukrep 4.1-Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

POVZETEK

Kmetija je na 20.javnem razpisu podukrepa 4.1 PRP 2014-2020 kandidirala za nakup kmetijske mehanizacije in novogradnjo objektov za skladiščenje in sušenje krme. Kmetijska mehanizacia: sprednje hidravlično dvigalo in priključna gred, ovijalka za bale, travniška brana, trosilnik gnoja, prikolica transportna s prekucnim kesonom, vrtavkasti obračalnik, traktor dvoosni.

Kupila je tudi opremo za uhlevitev – krtača za govedo za dobrobit živali.

Kmetija je zgradila nov objekt za skladiščenje in sušenje krme – senik, ki je več kot 75 % sestavljen iz lesenih konstrukcijskih elementov.

Investicija v kmetijsko mehanizacijo je potrebna, ker je nekatera oprema stara več kot 30 let -trosilnik gnoja in transportna prikolica s kesonom, druga pa je tudi že amortizirana. Nabavili pa smo tudi novo zmogljivejšo opremo, ki jo kmetija do sedaj ni imela.

Izgradnja senika je bila nujna za spravilo sena, saj se je star koritast silos, kjer je bilo spravljeno seno porabil za skladišče za sekance, ki jih potrebujemo za ogrevanje turistične dejavnosti na kmetiji.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kupili bomo kmetijsko mehanizacijo, zgradili senik, kupili krtačo za govedo za dobrobit živaliin uredili sadovnjak  z jablanami s protitočno mrežo.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na javnem razpisu bomo na kmetiji dosegli naslednje cilje:

– hitro in kvalitetno spravilo krme

– ohranitev delovnih mest in zmanjšanje fizičnega dela na področju primarne kmetijske pridelave v korist razvijajoči se turistični dejavnosti

– prilagajanje na podnebne spremembe

Na kmetiji zasledujemo sledeče horizontalne cilje:

– prosilec je član zadruge

– okoljski prispevek: povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino   na kmetijskem gospodarstvu znaša več ko 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetiskih zemljišč v uporabi

– delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov

Na kmetij zasledujemo naslednje cilje na področju inovacij:

– kmetija je kupila stroj z veljavnim patentom -obračalnik Krone

– kmetija je uvedla nov proizvod -ovce

– uredila je nasad jablan sorte Goriška sevka, kateri grozi genska erozija

Na kmetiji zasledujemo naslednje cilje na področju podnebnih sprememb:

– uredil se je nasad jablan odpornih sort Goriška sevka

– nad nasadom se je postavilo protitočno mrežo

PRIČAKOVANI REZULTATI

– Izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetijskega gospodarstva predvsem zaradi dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela, saj se bo z novo mehanizacijo zmanjšal obseg fizičnega dela v primarni kmetijski proizvodnji. Kmetija se poleg primarne kmetijske proizvodnje ukvarja tudi z nastanitvenim turizmom, ki je ravno v poletnih mesecih, v času spravila krme, na višku sezone.

– Dvig kvalitete krme za potrebe domače živine, saj se bo zaradi modernizacije kmetijske mehanizacije bistveno skrajšal čas spravila krme s travinja, ki pozitivno prispeva k dvigu kvalitete krme ter posledično dvigu kvalitete doma pridelanih ekoloških proizvodov.

– Kvalitetno spravilo krme – sena – senik

– Zaščita trajnih nasadov pred ujmami, točo.

– Namestitev hlevske opreme, ki prispeva k izboljšanju dobrega počutja živali – krtača za govedo

– Okoljski prispevek: povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi

– Okoljski prispevek: delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov